Dallas Walkers - Kamala Shakya Foundation


Walker Name Registration Extra Donation No of Sponsors Sponsored Total Target Total Collection
Shardula Joshi $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Pramesh Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0.00 $ 0
Kiran Sharma $ 20 $ 10 1 $ 10 $ 500 $ 20
Binita Lamichhane $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Sanjivani Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Suman Lamichhane $ 20 $ 20 6 $ 62 $ 50 $ 82
Vatsala Shah $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Ava Karki $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Rohini Karki $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Bhim Karki $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Amrit Dhimal $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Rajendra Sharma $ 20 0 $ 0 $ 10 $ 0
Baba Sharma $ 20 0 $ 0 $ 10 $ 0
Hari Karki $ 20 3 $ 20 $ 500 $ 20
Sarad Bhandari $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Kabita Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Rajiv Maharjan $ 20 0 $ 0 $ 6414513321 $ 0
Rashmee Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 20.00 $ 0
Naresh Maharjan $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Dev Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 10000 $ 0
Deepika Shrestha $ 20 $ 180 0 $ 0 $ 500 $ 180
Shlesma Chhetri $ 20 1 $ 20 $ 100 $ 20
Nalina Shah $ 20 34 $ 1186 $ 1000 $ 1186
Sujita Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Umesh Pokharel $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Laxmi Upreti-Bhatta $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Tara Bhusal $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Suresh Basyal $ 20 0 $ 0 $ 500 $ 0
Bishwa Aryal $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Ram Khatri $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Him Chhetri $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Mahendra Manandhar $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Anup Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 20 $ 0
Suraj Poudyal $ 20 5 $ 156 $ 500 $ 156
Makar Bajracharya $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Joya Karki $ 20 1 $ 50 $ 250 $ 50
Swaraj Khati $ 20 0 $ 0 $ 500 $ 0
Bonas Khanal $ 20 $ 0 2 $ 151 $ 500 $ 151
Shoyambhu Shakya $ 20 2 $ 210 $ 1000 $ 210
Manoj Sigdel $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 0
Ujwal Khatri Khatri $ 20 5 $ 270 $ 1000 $ 270
Sanju Pandey-Silwal $ 20 0 $ 0 $ 100 $ 0
Preetie Rajbhandari $ 20 0 $ 0 $ 1000 $ 0
Anup Thaku $ 20 18 $ 610 $ 500 $ 610
Nilima Shrestha $ 20 37 $ 1440 $ 500 $ 1440
Rubin Rajbhandari $ 20 0 $ 0 $ 1000 $ 0
Kushal Pokhrel $ 20 10 $ 558 $ 500 $ 558
Jubin Rajbhandari $ 20 0 $ 0 $ 1000 $ 0
Jiwan Ghimire $ 20 11 $ 825 $ 1000 $ 825
Deepak Silwal $ 15 4 $ 145 $ 500 $ 145
Pradip Giri $ 15 5 $ 381 $ 500 $ 381
Anjila Prasai $ 15 $ 5 18 $ 944.01 $ 800 $ 949.01
Suman Karki $ 15 9 $ 355 $ 1000 $ 355
Sujan Shrestha $ 15 6 $ 65 $ 500 $ 65

Our Sponsors