Boston Walkers - Help Nepal Network


Walker Name Registration Extra Donation No of Sponsors Sponsored Total Target Total Collection
Bonas Khanal $ 20 1 $ 50 $ 50
Shailesh Gongal $ 20 $ 100 34 $ 1734 $ 6000 $ 1834
Shambhu Koirala $ 20 7 $ 120 $ 1000 $ 120
Mabi Singh $ 20 0 $ 0 $ 5000 $ 0
Shama Gongal $ 20 $ 100 4 $ 125 $ 500 $ 225
Rohan Gongal $ 20 $ 50 3 $ 110 $ 500 $ 160
Isha Singh $ 20 $ 0 4 $ 335 $ 5000 $ 335
Anupama Thapa $ 20 $ 15.00 0 $ 0 $ 0 $ 15
Muna Shrestha $ 20 $ 0 1 $ 10 $ 0 $ 10
Neervik Singh $ 20 $ 0 1 $ 15 $ 0 $ 15
Sanjeeb Khanal $ 20 $ 10 0 $ 0 $ 0 $ 10
Sajja Aryal $ 20 0 $ 0 $ 0
Saugat Khanal $ 20 $ 0 1 $ 100 $ 0 $ 100
Shreya Khanal $ 20 $ 0 1 $ 100 $ 0 $ 100
Smriti Tulachan $ 20 0 $ 0 $ 0
Sabrina Tulachan $ 20 0 $ 0 $ 0
Sid Upreti $ 20 $ 30 0 $ 0 $ 0 $ 30
Sujata Upreti $ 20 $ 30 0 $ 0 $ 0 $ 30
Gopi Upreti $ 20 $ 30 0 $ 0 $ 0 $ 30
Prabodh Upreti $ 20 $ 350 0 $ 0 $ 0 $ 350
Raghu Bhattarai $ 20 $ 5.00 0 $ 0 $ 5.00 $ 5
prabin gurung $ 20 $ 5 0 $ 0 $ 25 $ 5
Niraj Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Sujan Bajracharya $ 20 0 $ 0 $ 0
Sujana Sathiya $ 20 $ 10 0 $ 0 $ 20 $ 10
Sony Khatri $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Niva Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Bimala Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Aabha Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Anura Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Anil Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Sanjeev Tuladhar $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Akshaya Bhattarai $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0
Krishna Bhat $ 20 $ 5 0 $ 0 $ 5
Yaleena Shrestha $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0

Our Sponsors