Boston Walkers - TEWA


Walker Name Registration Extra Donation No of Sponsors Sponsored Total Target Total Collection
Samjhana Gurung $ 20 $ 100 51 $ 2536 $ 4000 $ 2636
Mukta Shah $ 20 $ 20 16 $ 551 $ 500 $ 571
Anisha Shrestha $ 20 $ 50 14 $ 300 $ 500 $ 350
Jeetendra Shrestha $ 20 $ 00.00 0 $ 0 $ 00.00 $ 0
sudina Shrestha $ 20 $ 00.00 0 $ 0 $ 00.00 $ 0
tara karki $ 20 $ 00.00 0 $ 0 $ 00.00 $ 0
kamala gurung $ 20 $ 20 0 $ 0 $ 40.00 $ 20
Saraswati Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Vanessa Rai $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Puspa Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Nisa Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Rojina Bakhati $ 20 $ 00.00 0 $ 0 $ 00.00 $ 0
Utsab Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Saujan Thapa $ 20 0 $ 0 $ 0
Babita Singh $ 20 0 $ 0 $ 0
Rashmi KC Karki $ 20 17 $ 520 $ 450 $ 520
Suk Maya Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Sabina Basnet $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Seti Gurung $ 20 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
Deewendra Shrestha $ 20 $ 20 0 $ 0 $ 0 $ 20
San Pradhan $ 20 $ 30 0 $ 0 $ 0 $ 30
Ramala Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Suraja Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Ambika Tiwari $ 20 0 $ 0 $ 0
Mamata Ravi $ 20 0 $ 0 $ 0
Puspa Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Sumi Bohara $ 20 0 $ 0 $ 0
Rashmi Kerpal $ 20 0 $ 0 $ 0
Karma Maharjan $ 20 0 $ 0 $ 0
Sanumaiya Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Aman Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Anjali Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Narayan Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Anju Joshi $ 20 0 $ 0 $ 0
Prakash Rayamajhi $ 20 0 $ 0 $ 0
Bhakta Bahadur Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Mohan Joshi $ 20 0 $ 0 $ 0
Anita Pokharel $ 20 0 $ 0 $ 0
Akriti Kharel $ 20 0 $ 0 $ 0
Dikshyanta Rajbhandari $ 20 0 $ 0 $ 0
Samir B Shah $ 20 0 $ 0 $ 0
Bindu Shrestha $ 20 0 $ 0 $ 0
Milan Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Pushpa Dhakal $ 20 0 $ 0 $ 0
Sharad Mani Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Prem Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Bhawana Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Bhesh Sharma $ 20 0 $ 0 $ 0
Anil Upadhyay $ 20 0 $ 0 $ 0
Robin Thapa $ 20 0 $ 0 $ 0
Nabin Khanal $ 20 0 $ 0 $ 0
Nikhil Khanal $ 20 0 $ 0 $ 0
Shreya Khanal $ 20 0 $ 0 $ 0
Bishal Gurung $ 20 0 $ 0 $ 0
Sujata Sharma $ 20 0 $ 0 $ 0
Rishiram Khanal $ 20 0 $ 0 $ 0
Raj Basnet $ 20 0 $ 0 $ 0
Prerana Karki $ 20 0 $ 0 $ 0
Nilima Sharma $ 20 0 $ 0 $ 0
Sribha Khanal $ 20 0 $ 0 $ 0

Our Sponsors