Boston Sponsors


Sponsor Name Sponsor Amount Sponsor For
Laurie Vasily $ 200 Shailesh Gongal
SURESH WAGLE $ 200 Isha Singh
Manohar Mool $ 150 Shailesh Gongal
anonymous $ 100 Isha Singh
Ram  Pant $ 100 Shailesh Gongal
Sanjaya Khanal $ 100 Saugat Khanal
Betty Desrosiers $ 100 Shailesh Gongal
anonymous $ 100 Shailesh Gongal
Sanjaya Khanal $ 100 Shreya Khanal
Shailesh Gongal $ 100 Shailesh Gongal
Lourenco Dantas $ 75 Shailesh Gongal
Bipin Bhattachan $ 53 Shailesh Gongal
Bhawesh Sharma $ 51 Shailesh Gongal
Samisha LaMeyer $ 50 Bonas Khanal
John Krajovic $ 50 Shailesh Gongal
Mihir Shrestha $ 50 Rohan Gongal
Flavio Leo $ 50 Shailesh Gongal
Vir Shrestha $ 50 Shama Gongal
Betsy  Taylor $ 50 Shailesh Gongal
Beth Rubenstein $ 50 Shailesh Gongal
Rick  Bessom $ 50 Shailesh Gongal
Tom Ennis $ 50 Shailesh Gongal
Teresa Civic $ 50 Shailesh Gongal
anonymous $ 50 Shailesh Gongal
anonymous $ 50 Rohan Gongal
anonymous $ 50 Shama Gongal
Helen Mao $ 30 Shailesh Gongal
James Doolin $ 30 Shailesh Gongal
Juan Loveluck $ 30 Shailesh Gongal
John Henry Carli $ 30 Shailesh Gongal
Caroline  Phillips $ 25 Shailesh Gongal
anonymous $ 25 Isha Singh
Jennifer Revill $ 25 Shailesh Gongal
Eliza Tan $ 25 Shailesh Gongal
Ishwar Kohale $ 25 Shambhu Koirala
Janeen Hansen $ 25 Shailesh Gongal
Carol Hollingsworth $ 25 Shailesh Gongal
Rick Handman $ 25 Shailesh Gongal
Aashish Tripathee $ 25 Shambhu Koirala
David Goodemote $ 25 Shailesh Gongal
Prarthana Bhattarai $ 20 Shambhu Koirala
Julie Nikoras $ 20 Shailesh Gongal
Deborah Brown $ 20 Shailesh Gongal
vincent cardillo $ 20 Shailesh Gongal
B Yogi $ 20 Shailesh Gongal
Christopher Hanlon $ 20 Shailesh Gongal
Sasha Shree Basnet $ 15 Neervik Singh
Pramod Kandel $ 15 Shambhu Koirala
anonymous $ 15 Shambhu Koirala
pukar malla $ 15 Shama Gongal
anonymous $ 10 Shambhu Koirala
Mukta Shah $ 10 Muna Shrestha
Sasha Shree Basnet $ 10 Isha Singh
Sasha Shree Basnet $ 10 Rohan Gongal
Sasha Shree Basnet $ 10 Shama Gongal
Christy  Merullo $ 10 Shailesh Gongal
anonymous $ 10 Shambhu Koirala

Our Sponsors