Boston Sponsors


Sponsor Name Sponsor Amount Sponsor For
Marilyn Simons $ 3000 Shailesh Gongal
Linoy Alex $ 150 Shyam Sukumar
Ram Pant $ 100 Shailesh Gongal
UMESH SHRESTHA $ 100 Sandeep Pandey
Sheila Pendse $ 100 Shailesh Gongal
Shailesh Gongal $ 100 Shyam Sukumar
Sulakshana Singh $ 50 Sandeep Pandey
Basanta Shrestha $ 50 Sandeep Pandey
anonymous $ 50 Sandeep Pandey
anonymous $ 50 Sandeep Pandey
anonymous $ 50 Sandeep Pandey
Don and Rebecca Hardy $ 50 Shyam Sukumar
Jim Zawisza $ 50 Shyam Sukumar
Arlene Blum $ 50 Shyam Sukumar
Puja Pant $ 50 Sandeep Pandey
Shobha Hamal Gurung $ 50 Sandeep Pandey
Rajeswori Bisht $ 50 Sandeep Pandey
sailesh dixit $ 50 Sandeep Pandey
Ritesh Pokhrel $ 50 Subash Pathak
Anup Karmacharya $ 50 Shailesh Gongal
Ajeeta deuja $ 50 Sandeep Pandey
Monika Shrestha $ 50 Shailesh Gongal
Toni and Ilene Troop/Perlman $ 50 Shyam Sukumar
pratik singh $ 50 Sandeep Pandey
Amer Kunwar $ 50 Sandeep Pandey
Sonali Rana $ 50 Sandeep Pandey
Palebi Kansakar $ 50 Sandeep Pandey
Anup Karmacharya $ 50 Sandeep Pandey
Sijan Shrestha $ 40 Sandeep Pandey
Sujata CHHETRI $ 40 Sandeep Pandey
Pravab Rana $ 35 Sandeep Pandey
anonymous $ 30 Sandeep Pandey
Sangita Thapa $ 30 Sandeep Pandey
Sonia Gautam $ 30 Sandeep Pandey
Santosh Joshi $ 25 Sandeep Pandey
Arati Thapa $ 25 Sandeep Pandey
anonymous $ 25 Sandeep Pandey
anonymous $ 21 Subash Pathak
anonymous $ 20 Sandeep Pandey
Ramji thapa $ 20 Sandeep Pandey
Madhav Gautam $ 11 Subash Pathak
Amit Subedi $ 10 Subash Pathak
anonymous $ 10 Subash Pathak

Our Sponsors